Glossary

 • 1v1
 • BL
 • Brocade-robed Guards
 • Cang Di
 • Canglong
 • Cut Sleeve
 • Dage
 • Daoyou
 • Daozhang
 • Didi
 • Emperor Cang
 • Fuzi
 • Fuzi
 • Gege
 • Gong
 • Gongzi
 • Guniang
 • Hanlin
 • Imperial Prison
 • Jiaolong
 • Jiejie
 • Jing Si
 • Jiu Ge
 • Junshang
 • Lang
 • Linghai
 • Lord Cheng Tian
 • Lord Jiu Tian
 • Lord Lin Song
 • Lord Sha Ge
 • Luocha
 • Meimei
 • Mo Zun
 • Ping Luan
 • Qinggong
 • Seme
 • Shenzhi
 • Shibo
 • Shidi
 • Shifu
 • Shijie
 • Shimei
 • Shiniang
 • Shishu
 • Shixiong
 • Shiyou
 • Shizhang
 • Shizun
 • Shou
 • Shou An
 • Tianjia
 • Uke
 • Xijing
 • Xiongzhang
 • Yamen
 • Yan Quan
 • Yaoi
 • Zhenren

Happy Chinese/Lunar New Year!
There will be a delay with the updates this and next week due to the Chinese New Year. I'll do my best to update as soon as I can! Thanks for understanding!