Glossary

 • 1v1
 • BL
 • Imperial Bodyguards
 • Cang Di
 • Canglong
 • Ceremonial Directorate
 • Chanshi
 • Chief Surveillance Bureau
 • Cut Sleeve
 • Dage
 • Daoyou
 • Daozhang
 • Dasao
 • di and shu
 • Di son
 • Didi
 • Eastern Depot
 • Eight Great Clans
 • Emperor Cang
 • Fuzi
 • Fuzi
 • Gege
 • Gelao
 • Gong
 • Gonggong
 • Gongzi
 • Guniang
 • Hanlin
 • Hereditary Prince
 • Imperial Army
 • Imperial Prison
 • Ji-shu
 • Jiaolong
 • Jiejie
 • Jing Si
 • Jiu Ge
 • Jiu-sao
 • Junshang
 • Lang
 • Lang Tao Xue Jin
 • Langli Blade
 • Laohu
 • Linghai
 • Lord Cheng Tian
 • Lord Jiu Tian
 • Lord Lin Song
 • Lord Sha Ge
 • Luocha
 • Martial Fraternity
 • Meimei
 • Morning Court
 • Mo Zun
 • Mu-ge
 • Niangniang
 • Ping Luan
 • Qinggong
 • Qudu
 • San-di
 • Seme
 • Serial no. 01AE86
 • Serial no. 7-001
 • Serial no. 7-006
 • Shenzhi
 • Shibo
 • Shidi
 • Shifu
 • Shijie
 • Shimei
 • Shiniang
 • Shishu
 • Shixiong
 • Shiyou
 • Shizhang
 • Shizun
 • Shou
 • Shou An
 • Shu son
 • Si-Ge
 • Son of Heaven
 • t97
 • Tao-di
 • Three Judicial Offices
 • Tianjia
 • Twenty-four yamen
 • Uke
 • Xiao’Er
 • Xijing
 • Xiongzhang
 • Yamen
 • Yan Quan
 • Yang Shan Xue
 • Yaoi
 • Yeye
 • Zhenren