Explore

QJJ

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu – Chapter 45 : New Blade

August 26, 2020

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ This is a group translation project by:Eggy, Rie, Lam, Lin, Yunyun, Lianyin ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ Blush. Shen Zechuan’s heart was originally as still as deep waters, but…