Explore

QJJ

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu – Chapter 81 : Shadows

December 25, 2020

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ This is a group translation project by:Eggy, Rie, Lam, Lin, Yunyun, Lianyin ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ The food in the prison was unclean, and so Xi Hongxuan suffered…

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu – Chapter 80 : Betrothal Gift

December 22, 2020

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ This is a group translation project by:Eggy, Rie, Lam, Lin, Yunyun, Lianyin ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ This bout of sparring lasted a long time, pushing their satiety level…

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu – Chapter 79 : Clues

December 19, 2020

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ This is a group translation project by:Eggy, Rie, Lam, Lin, Yunyun, Lianyin ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ A cacophony of human voices hung over Kailing River. Xue Xiuyi sat…

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu – Chapter 77 : Dispute

December 13, 2020

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ This is a group translation project by:Eggy, Rie, Lam, Lin, Yunyun, Lianyin ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ Pan Xiangjie was suspended from his post as he awaited impeachment. Having…

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu – Chapter 75 : Night Ride

December 7, 2020

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ This is a group translation project by:Eggy, Rie, Lam, Lin, Yunyun, Lianyin ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ Yu Xiaozai held the hem of his robe up and was about…

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu – Chapter 74 : Toast Exchange

December 4, 2020

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ This is a group translation project by:Eggy, Rie, Lam, Lin, Yunyun, Lianyin ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ The second month of the lunar year was crucial for planting mulberry…

Qiang Jin Jiu

Qiang Jin Jiu – Chapter 73 : Conferment

December 2, 2020

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ This is a group translation project by:Eggy, Rie, Lam, Lin, Yunyun, Lianyin ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ Xiao Chiye did not accept the imperial edict. Fuman did not dare…